subject
Mathematics, 22.07.2021 07:10 limelight11

Cho kết quả hồi quy (1) sau với Y là GDP, FDI là đầu tư trực tiếp nước ngoài, RES là đầu tư cho nghiên cứu phát triển, các biến có đơn vị là tỷ đồng. a = 5% Viết phương trình ước lượng. Giải thích ý nghĩa kết quả các hệ số ước lượng.

ansver
Answers: 1

Another question on Mathematics

question
Mathematics, 21.06.2019 17:20
Researchers were interested in whether relaxation training decreases the number of headaches a person experiences. they randomly assigned 20 participants to a control group or a relaxation training group and noted the change in number of headaches each group reported from the week before training to the week after training. which statistical analysis should be performed to answer the researchers' question?
Answers: 2
question
Mathematics, 21.06.2019 19:10
Pranza plotted point a in the coordinate plane below.
Answers: 2
question
Mathematics, 21.06.2019 19:50
Given that abcd is a rhombus, what is the value of x? ​
Answers: 3
question
Mathematics, 21.06.2019 20:30
Solve the triangle. a = 21°, c = 105°, c = 5
Answers: 2
You know the right answer?
Cho kết quả hồi quy (1) sau với Y là GDP, FDI là đầu tư trực tiếp nước ngoài, RES là đầu tư cho nghi...
Questions
question
Chemistry, 10.06.2020 22:57
Questions on the website: 13544242