subject

thiết lập lược đồ ER mô tả CSDL quản lý dự án và các nhân viên. Trong kịch bản này mỗi nhân viên có thể thực hiện tối đa 5 dự án . Mỗi dự án được thực hiện bởi ít nhất 2 nhân viên. Khi một nhân viên thực hiện một dự án nào đó thì cần phải có một nhân viên khác giám sát quá trình thực hiện đó. Sinh viên tư bổ sung các thuộc tính cho các tập thực thể và các liên kết để đảm bảo mỗi tập thực thể có ít nhất 4 thuộc tính, trong đó có ít nhất một thuốc tính khóa và một thuộc tính dẫn xuất

ansver
Answers: 3

Another question on Computers and Technology

question
Computers and Technology, 22.06.2019 10:00
One of the best ways to adjust exposure using the camera is with because it's an optical method not digital. fill in the blank..
Answers: 2
question
Computers and Technology, 23.06.2019 06:30
To become an audio technician, the most successful tactics might include the following. (select all that apply). learning how to persuade other people gaining different types of experience in audio technology learning as much as possible about art history establishing a reputation as a reliable professional
Answers: 1
question
Computers and Technology, 23.06.2019 16:00
What is the biggest difference between section breaks and regular page breaks? section breaks are more difficult to add than page breaks. section breaks make it easier for you to view the document as an outline. section breaks allow you to have areas of the document with different formatting. section breaks are smaller than regular page breaks.
Answers: 2
question
Computers and Technology, 23.06.2019 21:50
Afan of country music plans to make a custom cd with 12 of her 28 favorite songs. how many different combinations of 13 songs are​ possible? is it practical to make a different cd for each possible​ combination?
Answers: 3
You know the right answer?
thiết lập lược đồ ER mô tả CSDL quản lý dự án và các nhân viên. Trong kịch bản này mỗi nhân viên có...
Questions
question
Mathematics, 30.03.2021 15:40
question
English, 30.03.2021 15:40
question
History, 30.03.2021 15:40
question
Social Studies, 30.03.2021 15:40
question
Mathematics, 30.03.2021 15:40
question
English, 30.03.2021 15:40
question
Chemistry, 30.03.2021 15:40
Questions on the website: 13543925